Prihláška na štúdium na našej škole

Prosíme, prihlášku vyplňte s diakritikou.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   
 


INFORMÁCIE KU ŠTÚDIU

  1. Žiak školy platí ročné školné formou mesačných, dvojmesačných, polročných alebo ročných splátok, vždy do 15. dňa v mesiaci, bez ohľadu na žiakovu neprítomnosť na vyučovaní. V niektorých mesiacoch budú 2, 3, 4 alebo 5 stretnutí s ohľadom na štátne sviatky, prázdniny a dni pracovného pokoja. Školné v tanečnom odbore sa platí formou polročných splátok, uhrádza sa za prvý polrok do 30. septembra a za druhý polrok do 28. (29.) februára.
  2. Náhradu hodiny si môže žiak uplatniť len v kolektívnom vyučovaní a to účasťou na vyučovaní inej skupiny. V individuálnom vyučovaní má nárok na náhradu hodiny v prípade, že vyučujúci neodučí hodinu kvôli vlastnej pracovnej neschopnosti  alebo ak žiak svoju neprítomnosť nahlási vyučujúcemu aspoň 24 hodín pred začiatkom hodiny. Ďalšie informácie o výške školného a možných zľavách nájdete na nižšie uvedenej internetovej stránke školy.
  3. Školné je možné uhradiť:

- bankovým prevodom na číslo účtu SK9511110000006622456026, UnicreditBank, Ružomberok, kvôli identifikácii je dôležité platbu označiť nasledovne: do variabilného symbolu uviesť dátum narodenia žiaka alebo pridelený variabilný symbol, do špecifického symbolu mesiac, za ktorý sa platí, do poznámky meno, priezvisko žiaka, nástroj (odbor), miesto vyučovania (napr. Hruštín, Lisková, RK, DK ....), vyučujúci.

- poštovou poukážkou.

  1. Odhlásiť žiaka je možné ku koncu prvého polroka alebo ku koncu školského roka, v prípade odhlásenia žiaka školné nevraciame.
  2. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte. Liptov na tel. č.: 044/4320842, 0915 830 589; 
    Orava na tel. č.:  043/5320613,  0915 816 709.
  3. Doporučujeme informovať o zdravotnom stave žiaka v prípadoch alergie, diabetes, fóbie, epilepsie, atď.
  4. Ďalšie informácie na www.skolajanos.sk.

 

Odoslaním prihlášky potvrdzujem, že som uvedeným informáciám o štúdiu porozumel a akceptujem  ich.